Šiatorská Bukovinka > pre občanov > oznamy > sociálna inklúzia

Projekt sociálna inklúzia
  

22. marec 2015 | MC

Názov projektu: tvorba komunitných aktivít, posilňovanie rodín a životného prostredia MRK v obci Šiatorská Bukovinka

Žiadateľ o NFP: obec Šiatorská Bukovinka

Poskytovateľ NFP: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislava

ITMS: 27120130653

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 10/2014 – 09/2015

Projekt sociálnej inklúzie Šiatorská Bukovinka - Rómovia, sociálne znevýhodnení

Ciele projektu:
Rozvoj MRK v obci Šiatorská Bukovinka osvetou, komunitnými aktivitami a budovaním životného prostredia v blízkosti ich obydlí.
Zvyšovanie kvality komunitného života osvetou a vzdelávaním v oblasti starostlivosti o rodinu, ochrany a budovania životného prostredia v prostredí MRK.
Zvýšenie zodpovedností za zverené životné prostredie v blízkosti obydlí MRK pracovnými aktivitami ich členov v oblasti budovania a ochrany ich prostredia.

Cieľové skupiny:
Obec Šiatorská Bukovinka s počtom obyvateľov viac ako 314 patrí medzi obce s viac ako 35 % nezamestnanosťou v južnej časti okresu Lučenec, s viac ako 12 % podielom Rómov na obyvateľstve, ktorí v obci bývajú aj bez prihlásenia trvalého pobytu. Sú tu slabé možnosti uplatnenia sa tejto nekvalifikovanej, resp. nízko kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. Počet cieľových skupín zahrnutých do projektu priamo 15

1. Celkový počet zamestnaných v projekte – 3 osoby

  • Počet členov MRK z obce Šiatorská Bukovinka, ktorí budú zamestnaní ako pracovníci pre ochranu a budovanie životného prostredia v blízkosti obydlí MRK – 2 osoby (2x pracovná zmluva – 2x obec Šiatorská Bukovinka),
  • Inak znevýhodnený UoZ z obce Šiatorská Bukovinka, ktorý bude zamestnaný ako pracovník zabezpečovacích a organizačných aktivít – 1 osoba (1x pracovná zmluva)

2. Počet členov MRK z obce Šiatorská Bukovinka, ktorí sa budú podieľať na aktivitách projektu – 12 osôb podieľajúcich sa na príprave a realizácii komunitných a projektových aktivít v prostredí ich bývania.

Ostatné nepriame cieľové skupiny pre užívanie výsledkov projektu v počte 30.

Projekt sociálnej inklúzie Šiatorská Bukovinka - rómski spoluobčania

Plánované aktivity:
Aktivita č. 1 - Výber cieľovej skupiny, prijatie zamestnancov a verejné obstarávanie – výber 3 zamestnancov do projektu, hlavne z radov miestnych členov MRK obci Šiatorská Bukovinka, kurz BOZP.
Aktivita č. 2 - Vzdelávacie, osvetové a zabezpečovacie aktivity - v rámci aktivizácie komunity sa bude 12 členov MRK zúčastňovať vzdelávacích a osvetových aktivít, 1 zamestnanec bude zabezpečovať výkon aktivít v teréne.
Aktivita č. 3 - Výkon prác v oblasti obnovy a budovania životného prostredia v blízkosti obydlí MRK – zamestnávanie 2 zamestnancov a 12 členov MRK počas 22 mesiacov, ktorí budú zabezpečovať práce na zlepšenie životného prostredia v okolí MRK.

Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Rozpočet projektu: 42 832,80 EUR
Z toho nenávratný finančný príspevok: 44 567,28 EUR
Z toho vlastné zdroje obce: 2 141,64 EUR

Projekt je realizovaný z finančných zdrojov Európskeho sociálneho fondu

Projekt sociálnej inklúzie Šiatorská Bukovinka - grant z Európskej únie
 

 Tlačová správa: Tvorba komunitných aktivít (223 kB)


späť na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce