Šiatorská Bukovinka > pre občanov > oznamy > oznamy 1Q / 2016

Oznamy občanom 1Q / 2016
  

6. marec 2016 | MC

Prečítajte si výsledky parlamentných volieb v Šiatorskej Bukovinke, ktoré sa konali dňa 5. marca 2016.


2. február 2016 | MC

Obec Šiatorská Bukovinka, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Obci Šiatorská Bukovinka bola dňa 16.01.2016 doručená žiadosť od Milana Kaličiaka, Kalinovo, Tomášovská 855/18 vo veci udelenia súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 7 ks stromov rastúcich mimo lesa v druhovom zložení Topoľ, Jelša, Jaseň na parcelách 2034/6 v k.ú. Šiatorská Bukovinka z dôvodu clonia a ohrozujú bezpečnosť.

Zverejnenie: (min. 5 pracovných dní)
Začiatok: dňa 2.02.2016
Koniec: dňa 8.02.2016

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote do ukončenia zverejnenia písomne na adresu: Obec Šiatorská Bukovinka č. 41, 985 58 Radzovce, alebo elektronicky na adresu: ocusiat.buk@stonline.sk


5. január 2016 | MC

Zverejňujeme občanom kalendár zberu odpadu s vyznačením zberu triedeného odpadu platný na celý rok 2016.

 Zber odpadu 2016 (498 kB)
 
webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce