Šiatorská Bukovinka > pre občanov > oznamy > oznamy 4Q / 2015

Oznamy občanom 4Q / 2015
  

14. december 2015 | MC

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016).

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce alebo primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr do 11.1.2016 do 24.00 hod., osobne alebo poštou v listinnej forme, alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu starostu obce/ primátora mesta: ocusiat.buk@stonline.sk. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  • podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo v elektronickej forme;

  • elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie.
  • ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené starostovi obce/primátorovi mesta pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


2. december 2015 | MC
Obec Šitaorská Bukovinka - oznamy, vianočný večierok, mikuláš, deti

Pozvánka

Obecný úrad v Šiatorskej Bukovinke usporiada dňa 6. decembra 2015 / v nedeľu /, pre deti Mikulášsky večierok s príchodom Mikuláša. Začiatok je o 15:00 hod v kultúrnom dome na Bukovinke. Pre deti do 15 rokov, ktoré sú prihlásené v obci na trvalý pobyt, budú zabezpečené balíčky. Kto by chcel balíček ešte navyše, môže si priniesť vlastný balíček označený menom. Po skončení bude pre deti diskotéka.

Všetkých Vás srdečne pozývame!


13. november 2015 | MC

Zverejňujeme občanom informácie pre voliča pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 5. marca 2016.

 Informácia pre voliča - voľby do NRSR 2016 (172 kB)
29. október 2015 | MC

Prečítajte si tlačovú správu o realizácii a výsledkoch projektu "Tvorba komunitných aktivít, posilňovanie rodín a životného prostredia MRK v obci Šiatorská Bukovinka", ktorý prebiehal v našej obci od 3.10.2014 do 30.09.2015.

 Tlačová správa: Tvorba komunitných aktivít (223 kB)
 
 
 
webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce