Šiatorská Bukovinka > pre občanov > oznamy > oznamy 4Q / 2015

Oznamy občanom 3Q / 2015
  

30. september 2015 | MC

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke, ktoré sa uskutoční v stredu 30.09.2015 o 18:00 hod. Prečítajte si program zasadnutia.


3. august 2015 | MM

Obec Šiatorská Bukovinka, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Obci Šiatorská Bukovinka bola dňa 3.08.2015 doručená žiadosť od Jána Ľuptáka, Na Karlove 35, Banská Bystrica vo veci udelenia súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 15 ks stromov rastúcich mimo lesa v druhovom zložení Topoľ, Jelša na parcelách 2032/2 v k.ú. Šiatorská Bukovinka z dôvodu clonia, spôsobujú alergiu.

Zverejnenie: (min. 5 pracovných dní)
Začiatok: dňa 3.08.2015
Koniec: dňa 10.08.2015

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote do ukončenia zverejnenia písomne na adresu: Obec Šiatorská Bukovinka č. 41, 985 58 Radzovce, alebo elektronicky na adresu: ocusiat.buk@stonline.sk

webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce