Šiatorská Bukovinka > pre občanov > oznamy > oznamy 1Q / 2014

Oznamy občanom 1Q / 2014
  

31. marec 2014 | MC

Prečítajte si kompletné výsledky 2. kola prezidentských volieb v Šiatorskej Bukovinke, ktoré sa konali dňa 29. marca 2014.


24. marec 2014 | MC

Zverejňujeme občanom kalendár zberu odpadu s vyznačením zberu triedeného odpadu platný na celý rok 2014.

Zber odpadu v obci Šiatorská Bukovinka - komunálny odpad, triedenie odpadu Zber odpadu v roku 2014 (140 kB)
18. marec 2014 | MC

Prečítajte si kompletné výsledky 1. kola prezidentských volieb v Šiatorskej Bukovinke, ktoré sa konali dňa 15. marca 2014.


8. marec 2014 | MC

Zverejňujeme občanom zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šiatorská Bukovinka pre spoločnosť VIVAXMED, s.r.o. na účely zriadenia prevádzky zdravotníckehoi zariadenia.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šiatorská Bukovinka pre spoločnosť VIVAXMED, s.r.o. - zdravotnícke zarianie, prevádzka Zmluva o poskytnutí dotácie - VIVAXMED, s.r.o. (156 kB)
26. február 2014 | MM

Rozpis zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014 v obci Šiatorská Bukovinka:

konanie zasadnutia
 27.02.2014 štvrtok
 23.04.2014 streda
 25.06.2014 streda
 24.09.2014 streda
 12.12.2014 streda

Zároveň Vás srdečne pozývame na zajtrajšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prečítajte si program zasadnutia.


14. február 2014 | MM

Všetkých Vás srdečne pozývame na fašiangové posedenie!

fašiangové posedenie v Šiatorskej Bukovinke

5. február 2014 | MC

Obec Šiatorská Bukovinka so sídlom: Obecný úrad č. 41, 985 58 Radzovce, IČO: 00316431, zastúpená starostom obce: Jurajom Badinkom zverejňuje v súlade s § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením OZ Šiatorská Bukovinka č. 01/2014 zo dňa 29.01.2014 zámer prenajať majetok obce Šiatorská Bukovinka, a to časť pozemku vo vlastníctve obce Šiatorská Bukovinka o výmere 30 m2 na percele č. 1351/8 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je zdôvodnený podporou zamestnanosti v obci Šiatorská Bukovinka.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce www.siatbukovinka.sk.

Šiatorská Bukovinka - uznesenie obecného zastupiteľstva obce Uznesenie č. 1 / 2014 (51 kB)
17. január 2014 | MC

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vydala obec Šiatorská Bukovinka v roku 2013 prvú monotematickú publikáciu s názvom „Šiatorská Bukovinka v premenách času“. Prečítajte si hodnotiacu správu tohto, úspešne realizovaného projektu.

Šiatorská Bukovinka v premenách času, kniha Hodnotiaca správa - Šiatorská Bukovinka v premenách času (103 kB)
14. január 2014 | MC

Zverejňujeme občanom obecným zastupiteľstvom prijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Šiatorská Bukovinka.

VZN o poskytovaní dotácií, Šiatorská Bukovinka VZN o poskytovaní dotácií (73 kB)
webdesign by Marki007 © 2011
Oficiálna stránka obce