Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 24.04.2013

Zasadnutie obecného zastupitežstva 24.04.2013
  

18. apríl 2013 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v stredu 24.04.2013 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Správa o čerpaní a úprave rozpočtu za prvý štvrťrok 2013
 5. Súhlas obecného zastupiteľstva na zriadenie širokopásmového internetu
 6. Súhlas na podanie projektu cezhraničnej spolupráce - budovanie malej dopravnej infraštruktúry
 7. Schválenie výmeny okien na klubovni v kultúrnom dome
 8. Schválenie zmeny užívania stavby z kancelárskych priestorov na bytové priestory
 9. Súhlas na zakúpenie vývesných tabúľ
 10. Schválenie úpravy platu starostu
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce