Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 23.04.2014

Zasadnutie obecného zastupitežstva 23.04.2014
  

3. január 2015 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutočnilo v stredu 23.04.2014 o 16:30 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia a poslancami prijaté uznesenia.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie odkúpenia lavíc z kostola do domu smútku
 5. Schválenie platu starostu na rok 2014
 6. Prerokovanie zamestnania nového bezpečnostného technika
 7. Prerokovanie inštalácie kamerového systému v obci
 8. Prerokovanie zakúpenia nového programu na register nehnutežností
 9. Prerokovanie vybudovania zásobníka úžitkovej vody pri futbalovom ihrisku
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2014 (132 kB)
 Uznesenie č. 11 / 2014 prijaté OZ dňa 23.04.2014 (46 kB)
 Uznesenie č. 12 / 2014 prijaté OZ dňa 23.04.2014 (88 kB)
 Uznesenie č. 13 / 2014 prijaté OZ dňa 23.04.2014 (47 kB)
 Uznesenie č. 14 / 2014 prijaté OZ dňa 23.04.2014 (43 kB)
 Uznesenie č. 15 / 2014 prijaté OZ dňa 23.04.2014 (43 kB)
 Uznesenie č. 16 / 2014 prijaté OZ dňa 23.04.2014 (45 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce