Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 22.04.2015

Zasadnutie obecného zastupitežstva 22.04.2015
  

18. apríl 2015 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v stredu 22.04.2015 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie platu starostu na rok 2015
 5. Schválenie členstva v združení Tri chotáre
 6. Informácia o národnom projekte DCOM (Dátové centrum obcí a maiest)
 7. Informácia o možnosti čerpania finančných prostriedkov na projekty
 8. Príprava volejbalového turnaja pod hradom Šomoška 8. mája
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.04.2015 (145 kB)
 Uznesenie č. 11 / 2015 prijaté OZ dňa 22.04.2015 (71 kB)
 Uznesenie č. 12 / 2015 prijaté OZ dňa 22.04.2015 (107 kB)
 Uznesenie č. 13 / 2015 prijaté OZ dňa 22.04.2015 (72 kB)
 Uznesenie č. 14 / 2015 prijaté OZ dňa 22.04.2015 (75 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce