Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 14.12.2012

Zasadnutie obecného zastupitežstva 14.12.2012
  

10. marec 2012 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v piatok 14.12.2012 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Správa o čerpaní rozpočtu za tretí štvrrok 2012
 5. Schválenie VZN o miestnych daniach
 6. Schválenie rozpočtu na rok 2012
 7. Schválenie poskytnutia finančných dotácií na mzdy a prevádzku školského zariadenia vožného času pre deti s trvalým pobytom v Šiatorskej Bukovinke
 8. Opätovné schválenie prenájmu nebytových priestorov
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2012 (64 kB)
 Uznesenie č. 14 / 2012 prijaté OZ dňa 14.12.2012 (31 kB)
 Uznesenie č. 15 / 2012 prijaté OZ dňa 14.12.2012 (31 kB)
 Uznesenie č. 16 / 2012 prijaté OZ dňa 14.12.2012 (30 kB)
 Uznesenie č. 17 / 2012 prijaté OZ dňa 14.12.2012 (30 kB)
 Uznesenie č. 18 / 2012 prijaté OZ dňa 14.12.2012 (32 kB)
 Uznesenie č. 19 / 2012 prijaté OZ dňa 14.12.2012 (30 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce