Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 12.08.2014

Zasadnutie obecného zastupitežstva 12.08.2014
  

6. december 2014 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v stredu 12.08.2014 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Schválenie čerpania rozpočtu za druhý štvrrok 2014
 5. Vožba hlavného kontrolóra obce
 6. Schválenie rozsahu výkonu funkcie /úväzok/ starostu na celé volebné obdobie
 7. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie
 8. Schválenie dofinancovania opravy miestnej komunikácie v časti Šiatoroš
 9. Schválenie dofinancovania verejného osvetlenia v obci
 10. Schválenie zakúpenia motora ku mrazničke v dome smútku
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 12.08.2014 (100 kB)
 Uznesenie č. 22 / 2013 prijaté OZ dňa 12.08.2014 (70 kB)
 Uznesenie č. 23 / 2013 prijaté OZ dňa 12.08.2014 (71 kB)
 Uznesenie č. 24 / 2013 prijaté OZ dňa 12.08.2014 (73 kB)
 Uznesenie č. 25 / 2013 prijaté OZ dňa 12.08.2014 (79 kB)
 Uznesenie č. 26 / 2013 prijaté OZ dňa 12.08.2014 (65 kB)
 Uznesenie č. 27 / 2013 prijaté OZ dňa 12.08.2014 (64 kB)
 Uznesenie č. 28 / 2013 prijaté OZ dňa 12.08.2014 (78 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce