Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 11.12.2013

Zasadnutie obecného zastupitežstva 11.12.2013
  

21. január 2014 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v stredu 11.12.2013 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Správa o čerpaní a úprave rozpočtu za tretí štvrrok 2013
 5. Schválenie rozpočtu na rok 2014
 6. Schválenie ročnej odmeny pani hlavnej kontrolórke Ing. Gabriele Fábiánovej
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesenia
 9. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2013 (73 kB)
 Uznesenie č. 22 / 2013 prijaté OZ dňa 11.12.2013 (43 kB)
 Uznesenie č. 23 / 2013 prijaté OZ dňa 11.12.2013 (43 kB)
 Uznesenie č. 24 / 2013 prijaté OZ dňa 11.12.2013 (43 kB)
 Uznesenie č. 25 / 2013 prijaté OZ dňa 11.12.2013 (43 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce