Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 02.10.2013

Zasadnutie obecného zastupitežstva 02.10.2013
  

15. január 2014 | MM

Zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutoční v stredu 02.10.2013 o 18:30 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke. Srdečne Vás na zasadnutie pozývame.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Správa z uznesenia
 4. Správa o čerpaní a úprave rozpočtu za druhý štvrrok 2013
 5. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na dlažbu a schody okolo kultúrneho domu na Bukovinke
 6. Schválenie spolupráce s Občianskym združením BOVAP pri vypracovaní nového, aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie rokov 2014 - 2020
 7. Diskusia
 8. Schválenie uznesenia
 9. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 02.10.2013 (68 kB)
 Uznesenie č. 17 / 2013 prijaté OZ dňa 02.10.2013 (41 kB)
 Uznesenie č. 18 / 2013 prijaté OZ dňa 02.10.2013 (41 kB)
 Uznesenie č. 19 / 2013 prijaté OZ dňa 02.10.2013 (41 kB)
 Uznesenie č. 20 / 2013 prijaté OZ dňa 02.10.2013 (40 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce