Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupiteľstvo > ustanovujúca schôdza OZ

Ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva
  

5. december 2014 | MM

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke na deň 10.12.2014 streda o 18:00 hod. Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke sa bude konať podľa nasledovného programu.

Účasť všetkých novozvolených poslancov, je nevyhnutná, účasť doterajších poslancov je žiadúca.

Juraj Badinka, starosta obce


 program
 1.
 
Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vykoná: doterajší starosta obce
 2.
 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Vykoná: doterajší starosta obce
 3.


 
Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Šiatorská Bukovinka a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva
Vykoná: predseda miestnej volebnej komisie
 4.
 
Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
 5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke
 6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8.

 
Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 9.
 
Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie komisií obce – voľba predsedov a členov komisií
 10. Určenie platu starostu
 11. Schválenie VZN o miestnych daniach
 12. Informácia o čerpaní rozpočtu za 3 Q 2014
 13. Úprava rozpočtu
 14. Schválenie rozpočtu na rok 2015
 15. Diskusia a organizačné veci, rôzne
 16. Uznesenie
 17. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2014 (160 kB)
 Uznesenie č. 29 - 41 / 2014 prijaté OZ dňa 10.12.2014 (99 kB)


späť na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce