Šiatorská Bukovinka > pre občanov > obecné zastupitežstvo > zasadnutie OZ 29.11.2012

Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 29.11.2012
  

14. marec 2013 | MM

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupitežstva sa uskutočnilo vo štvrtok 29.11.2012 o 18:00 hod. v zasadacej sále obecného úradu v Šiatorskej Bukovinke.


 program
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateža a overovatežov zápisnice
 3. Schválenie prenájmu nebytových priestorov v bývalej policajnej budove
 4. Schválenie finančnej výpomoci pre pani Agnesu Fridrichovú
 5. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Gabrielu Fábiánovú
 6. Diskusia
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver


Prečítajte si zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupitežstva a poslancami prijaté uznesenie:

 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 29.11.2012 (58 kB)
 Uznesenie č. 11 / 2012 prijaté OZ dňa 29.11.2012 (32 kB)
 Uznesenie č. 12 / 2012 prijaté OZ dňa 29.11.2012 (31 kB)
 Uznesenie č. 13 / 2012 prijaté OZ dňa 29.11.2012 (32 kB)


spä na zoznam článkov

Oficiálna stránka obce